CARTERA DE SERVEIS

SERVEIS PER A AJUNTAMENTS

El Consell Comarcal, com a entitat que promou el desenvolupament territorial i econòmic, ofereix una cartera de serveis destinada a oferir suport als ajuntaments en la gestió i el desenvolupament dels polígons d’activitat econòmica. Aquest conjunt de serveis està dissenyat per facilitar l’atracció d’inversions, la creació d’ocupació i la promoció d’una ordenació territorial sostenible.

PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ

Suport en la creació, revisió i implementació de plans d’ordenació urbanística específics per a polígons industrials. Aquest servei inclou l’adaptació a la normativa aplicable i la promoció d’una integració respectuosa amb els entorns naturals i urbans adjacents.

Elaboració d’estudis específics, plans d’actuació i estratègies de desenvolupament industrial que integrin els polígons d’activitat econòmica com a part clau del creixement i desenvolupament municipal. 

Gestió integral de projectes vinculats a la promoció i desenvolupament dels polígons industrials, des de la seva concepció fins a la seva execució i seguiment, assegurant el compliment dels objectius en termes de temps, cost i qualitat.

Implementació d’eines per al seguiment i avaluació continuada de l’impacte dels polígons industrials en el desenvolupament econòmic i social del municipi, permetent ajustos i millores en temps real, així com mecanismes per recollir feedback dels diferents agents implicats.

ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT

Orientació i gestió experta en la sol·licitud de subvencions o ajuts financers d’àmbit local, nacional, estatal o europeu, destinats a la millora d’infraestructures o serveis en els polígons d’activitat econòmica.

Assessorament per tal de millorar l’accés i la connectivitat dels polígons d’activitat econòmica amb el territori comarcal, incloent la gestió del transport públic i la millora de les infraestructures viàries.

 Assessorament i suport en la implementació de pràctiques de gestió de residus i en el desenvolupament de polítiques de transició energètica i gestió de la sequera per garantir la sostenibilitat ambiental dels polígons industrials.

 Planificació i coordinació de serveis de seguretat específics per als polígons, incloent-hi plans d’emergència i protocols d’actuació en cas d’incidents.

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ

Desenvolupament de campanyes de màrqueting i accions de promoció per atraure inversions al territori, incloent la participació en fires, jornades i altres esdeveniments sectorials. 

Creació d’eines de comunicació digital per facilitar l’accés a la informació sobre els serveis i oportunitats disponibles als polígons industrials, inclòs el desenvolupament d’un portal en línia per a la visualització de les zones industrials del municipi, mostrant informació rellevant com ara disponibilitat de terrenys, serveis disponibles, empreses instal·lades, etc. incloent mapes interactius i eines de generació d’informes personalitzats.

PROMOCIÓ DE LA COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA

Creació de xarxes de col·laboració de l’empresariat del municipi entre sí i amb l’Ajuntament, afavorint la interconnexió i l’intercanvi de coneixements i recursos.

Organització d’activitats de networking i participació en jornades i fires empresarials per fomentar la col·laboració i la innovació entre les empreses dels polígons industrials i més enllà.

DESENVOLUPAMENT DE PERSONES

Desenvolupament de programes de formació destinats a cobrir les necessitats de les empreses dels polígons, promovent l’ocupació i l’adaptació a les noves tecnologies i requeriments del mercat laboral. 

 Promoció de l’encaix entre l’oferta i la demanda laboral, així com entre empreses per promoure col·laboracions, sinergies i projectes conjunts.

Aquesta cartera de serveis representa el nostre compromís amb el desenvolupament econòmic local, la millora de la competitivitat dels polígons d’activitat econòmica i el suport al respecte pel medi ambient i la cohesió social. El Consell Comarcal està dedicat a oferir suport integral i personalitzat per a cada ajuntament, adaptant-se a les seves necessitats específiques i contribuint a la seva prosperitat i sostenibilitat a llarg termini.

ServeiS per A empreses i persones autònomes

FINANÇAMENT

Assessorament financer, subvencions i tramitació d’ajudes. Suport per identificar oportunitats de finançament, així com informació i suport en la tramitació d’ajudes i subvencions disponibles.

DIGITALITZACIÓ

Assessorament d’identitat digital. El servei d’assessorament personalitzat en digitalització empresarial inclou, entre d’altres: Geolocalització del negoci, domini de les funcionalitats de Google, homogeneïtzació de la presència en xarxes socials, disseny d’estratègies de contingut, etc. Aquest servei està dissenyat per establir i millorar la presència en línia, així com la connexió amb clients potencials d’una manera més eficaç.

ACTIUS

Servei de localització d’actius. Assessorament per identificar localitzacions (solars, parcel·les, etc.) amb o sense activitat adequada a les dimensions i necessitats de cada empresa. Aquest servei és òptim per a empreses en expansió o per a aquells que busquen una ubicació òptima per a les seves operacions.

LEGAL

Assessorament sobre la normativa d’activitats empresarials, especialment sobre els vectors ambientals, incloent-hi requisits legals per a l’alta d’activitats, així com l’acompanyament durant el procés de registre i legalització. 

Des de l’Oficina Tècnica de Suport als Polígons, es recepcionen i gestionen incidències, queixes i suggeriments en l’àmbit de les zones industrials. 

Gestió, tramitació i seguiment de les consultes, reclamacions, queixes i denúncies presentades. Tramitar dels processos de mediació i arbitratge de consum.

DESENVOLUPAMENT DE PERSONES

Reconeixement i impuls de pràctiques socials i ambientalment responsables que reforcen la reputació i la sostenibilitat de l’empresa i del conjunt del polígon. 

Programes de formació per a la millora i el desenvolupament professional per millorar la competitivitat empresarial, apostant per la formació especialitzada en l’àmbit de les noves tecnologies, indústria 4.0 i IA. 

 A través de la plataforma Empordà Professionals es poden cercar els perfils segons les necessitats de l’empresa.

CONEIXEMENT

Suport en la implementació de pràctiques empresarials sostenibles, incloent-hi la gestió de residus, l’eficiència energètica, comunitats energètiques i la reducció de l’empremta de carboni. Aquestes accions no només milloren la sostenibilitat, sinó que també suposen un estalvi econòmic. 

Posem a disposició informació de les àrees industrials del Baix Empordà, que faciliten l’elaboració d’anàlisi de mercats, la identificació d’oportunitats de millora i l’optimització dels processos empresarials, per tal de facilitar la presa de decisions, el coneixement de les tendències del mercat laboral, la identificació d’oportunitats de negoci i àrees de creixement, així com el coneixement sobre la distribució de les indústries, els sectors emergents i els perfils econòmics del territori. 

 Organitzem esdeveniments i trobades que fomenten la col·laboració i el networking entre empreses locals, potenciant així les oportunitats de negocis conjunts i el desenvolupament de sinergies empresarials 

 Mitjançant iniciatives de promoció i màrqueting, es treballa per visibilitzar la xarxa de Polígons del Baix Empordà, les empreses, atreure nous clients, impulsant el seu creixement.

PRODUCCIÓ

S’ofereix un servei especialitzat en etiquetatge i control de qualitat per a empreses que requereixen una solució eficient. El nostre servei, gestionat per un centre especial de treball, garanteix l’adherència als estàndards de qualitat més alts, assegurant que els seus productes compleixen amb totes les expectatives del mercat.

Servei de manipulació i empaquetament per a empreses, gestionat per un centre especial de treball, aportant valor social a l’empresa. Dissenyat per optimitzar els processos de producció i assegurar l’eficiència i la qualitat en l’empaquetament dels seus productes.